KATECHEZA 225: W CZYM TKWI ISTOTA DZIEWIĄTEGO PRZYKAZANIA?

KATECHEZA 225: W CZYM TKWI ISTOTA DZIEWIĄTEGO PRZYKAZANIA?

Dziewiąte przykazanie Dekalogu jest zapisane w Księdze Wyjścia i brzmi: “Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do bliźniego twego” (Wj 20, 17). Z tym, że akcent został postawiony na przestrodze przed pożądliwością cielesną.
Panuje przekonanie, że kryzys współczesnej kultury spowodowany jest zanikiem wrażliwości etycznej człowieka. Z drugiej strony dzisiejsza kultura, sprzyjająca niezdrowej ciekawości i iluzji, rozbudza w osobie ludzkiej nieuporządkowane cielesne pożądanie. Tym samym skłania do niekontrolowanego korzystania z płciowości i nakłania do popełniania grzechów. Pożądanie jest bowiem zmysłowym pragnieniem, przeciwstawiającym się wskazaniom ludzkiego rozumu. Święty Paweł utożsamia je nawet z buntem “ciała” wobec “ducha” (por. Ga 5,16.17.24; Ef2, 3).
Chrześcijanin, który jest powołany do czystości, powinien – z pomocą łaski Bożej – panować nad cielesnym pożądaniem. Sprzyjać temu powinno rozpoznawanie w swoim życiu woli Bożej i pełnienie jej we wszystkim, czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią, modlitwa oraz praktykowanie kardynalnej cnoty umiarkowania. Istnieje bowiem współzależność między czystością serca, ciała oraz wiarą. Życie w czystości uzdalnia człowieka do uznania ludzkiego ciała za świątynię Ducha Świętego oraz jest zapowiedzią duchowej komunii z Bogiem po śmierci o czym przypomina Pan Jezus w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).
W innym miejscu Mistrz z Nazaretu naucza: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28). W walce z cielesnym pożądaniem ważną rolę odgrywa wstydliwość, która chroni intymność osoby. Dzięki niej mąż i żona wzajemnie się oddają i są dla siebie prawdziwym darem. Wstydliwość wpływa także na postępowanie człowieka tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. W interesie człowieka leży więc ujawnienie negatywnego wpływu zerotyzowanej kultury, stworzenie odpowiedniego klimatu społecznego szanującego i promującego godność osoby ludzkiej oraz wprowadzenie właściwej edukacji, sprzyjającej panowaniu człowieka nad własną płciowością.